Produkt
Kanály
Platforma
Zákaznický portál
Firmy mají přístup k jejim vlastním portálům pro zákazníky.
Prohlédnout
Objevte všechny možnosti aplikace LiveAgent.
Ceník
Vyžádat demo
Zkušební verze

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti LiveAgent CZ s.r.o., IČO: 071 66 753, se sídlem Brno, Nový Lískovec, Zoubkova 548/45, PSČ: 634 00 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou podnikající fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) k udělení licence či podlicence k užívání aplikace LiveAgent (dále jen „Aplikace“), k dodávce zboží či služeb.

Obchodní podmínky upravují obchodní spolupráci mezi Kupujícím a Prodávajícím a stanovují závazná pravidla pro vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v souvislosti s poskytnutím a užíváním Aplikace, prodejem zboží a poskytováním služeb Prodávajícím Kupujícímu. Obchodní podmínky jsou závazné též pro vztahy z dalších smluv, které tak výslovně stanoví.

Obchodní podmínky jsou v platném a účinném znění zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího (www.ladesk.cz).

Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky průběžně novelizovat. Prodávající vyrozumí Kupujícího o novelizaci Obchodních podmínek zveřejněním jejich novelizovaného znění na svých webových stránkách. Novelizované Obchodní podmínky se stávají platnými a účinnými v den jejich zveřejnění. Kupující je povinen se s novelizovaným zněním Obchodních podmínek seznámit.

Předmětem Smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím není převod autorských práv nebo vlastnictví Aplikace, ale udělení licence k užívání Aplikace. Podáním objednávky a následně instalací a používáním Aplikace Kupující potvrzuje, že souhlasí s podmínkami těchto VOP a je jimi vázán.

Aplikace zahrnuje (a) webové stránky, (b) zákaznickou podporu Prodávajícího a chatovací systém, nástroje a služby poskytované prostřednictvím webových stránek a Prodávajícího (rozhraní pro programování aplikací) zpřístupněné prostřednictvím stránek a (c) veškerý software, data, text, obrázky, zvuky, videa a obsah zpřístupněné prostřednictvím webu nebo služeb nebo vytvořených prostřednictvím Aplikace (souhrnně označovaných jako "obsah"). Veškeré nové funkce přidané nebo rozšiřující Aplikaci také podléhají těmto Obchodním podmínkám.

2. Uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího doručené Prodávajícímu.

Objednávku lze učinit jakýmikoliv vhodnými komunikačními prostředky umožňujícími zachovávat obsah zaslané objednávky, zejména pak prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře na webových stránkách Prodávajícího.

Objednávka Kupujícího bude obsahovat zejména:

 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení Kupujícího,
 • datum vystavení objednávky,
 • kontaktní osobu a e-mailový kontakt Kupujícího,
 • požadovaný způsob dodání (cloudové nebo on-premise řešení),
 • zvolené servisní podmínky, jsou-li požadovány,
 • u objednávek, kterými Kupující objednává jiné než standardně nabízené služby, je uvedeno o jaký typ služby se jedná, kde bude služba poskytnuta a termín požadovaného dokončení,
 • v případě, že má Kupující sjednánu s Prodávajícím speciální slevu nebo provizi, musí být tato uvedena na objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné zpřesnění a potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací). Objednávka je přijata písemným Potvrzením objednávky Prodávajícím. Vše, co si strany Smlouvy poskytnout před přijetím objednávky se považuje za zálohu.

Obsah Smlouvy je dán shodou Prodávajícího a Kupujícího na obsahu a rozsahu vzájemně poskytnutého plnění. Smluvní strany jsou oprávněny obsah Smlouvy určit odkazem na balíčky poskytovaných služeb a rozsahu využití Aplikace zveřejněné na webových stránkách Prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3. Platební podmínky

Po potvrzení objednávky Aplikace či služeb vystaví Prodávající zálohovou fakturu ve výši plné ceny objednané Aplikace. Po zaplacení této zálohové faktury na účet Prodávajícího bude Aplikace zpřístupněna Kupujícímu.

Následně Prodávající vystaví konečnou fakturu - daňový doklad, v němž bude zaplacená záloha zaúčtována proti ceně poskytnuté Aplikace a souvisejících služeb.

Aplikace je zpřístupňována na základě průběžných plateb a je účtována na začátku zvoleného termínu předplatného (obvykle měsíčně). Prodávající je oprávněn, nikoliv však povinen poskytnout Kupujícímu po určité časově omezené období možnost bezplatného využívání Aplikace.

Pokud v průběhu již uhrazené období užívání Aplikace ke změně Smlouvy, bude tato změna zohledněna také v ceně doúčtované Kupujícímu.

4. Práva a povinnosti smluvních stran

Na základě uzavřené Smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Obchodní podmínky, Kupující nabývá právo na instalaci a užívání kopie softwarového produktu LiveAgent (Aplikace) na jeden počítač, virtuální počítač nebo server anebo na přístup ke cloudovému úložišti umožňujícímu vzdálené užívání Aplikace. Jestliže Kupující zaplacením faktury – daňového dokladu, vystaveného Prodávajícím, získal více než jednu licenci k užívání Aplikace, je oprávněn k užívání takového počtu kopií Aplikace, který je roven počtu uhrazených licencí.

Kupující není bez výslovného individuálně uděleného svolení Prodávajícího oprávněn Aplikaci prodávat, pronajímat, půjčovat, zpřístupňovat nebo jinak poskytovat podlicence jiným subjektům. Zpětná analýza Aplikace nebo její úpravy nejsou povoleny. Licence se vydává na Aplikaci jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než sjednaném počtu zařízení.

Kupující nesmí upravovat chod Aplikace prostřednictvím produktů třetích stran, zasahovat nebo využívat databáze (import/export nebo zpracovávání dat je porušením autorských práv Prodávajícího na strukturu databáze a jejích tabulek) nebo datového úložiště Aplikace.

V případě podezření z nelegálního zásahu nebo využívání Aplikace, databáze nebo datového úložiště produkty třetích stran si Prodávající vyhrazuje právo na kompletní analýzu Aplikace užívané Kupujícím.

Kupující je odpovědný za řádné užívání Aplikace v souladu s těmito Obchodními podmínkami a se Smlouvou, a to způsobem obvyklým a k účelu, k němuž je Aplikace určena. Prodávající nenese odpovědnost za případné následné škody, které by vznikly v důsledku užívání Aplikace jinými osobami, než Kupujícím.

V případě hrubého nebo opakovaného porušení Smlouvy či Obchodních podmínek Kupujícím je Prodávající oprávněn přerušit nebo ukončit (znepřístupnit) užívání Aplikace Kupujícím.

Kupující odpovídá za veškeré informace, údaje, text, zprávy nebo jiné materiály, které zveřejňuje nebo jiným způsobem přenáší prostřednictvím Aplikace. Odpovídá rovněž za zachování důvěrnosti přihlašovacího jména a účtu a plně odpovídá za všechny činnosti, které budou provedeny v rámci přihlášení nebo pod jeho účtem. Souhlasí a potvrzuje, že přihlášení může používat pouze jedna (1) osoba - není povoleno jedno přihlášení sdílené více lidmi. Systém automaticky detekuje toto chování a Prodávající může za takové jednání účtovat dodatečný měsíční poplatek. Můžete vytvořit samostatné přihlašovací údaje pro tolik osob, kolik dovoluje rozsah zakoupené Aplikace.

Prodávající si vyhrazuje právo přístupu k některým nebo všem účtům Kupujícího k zajištění technické podpory a funkčnosti Aplikace.

Technické zpracování a přenos dat, jež jsou součástí Aplikace, včetně vašeho obsahu, může být přenášeno nezašifrované a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; (b) změny nutné pro přizpůsobení se technickým požadavkům přípojných sítí nebo zařízení a (c) předání takovým třetím stranám, jako jsou dodavatelé a partneři Prodávajícího, kteří poskytují nezbytný hardware, software, síť, ukládání a související technologie potřebné pro provoz a údržbu Aplikace. Prodávající vynaloží přiměřené úsilí, aby zveřejnil na webu, popř. jinak upozornilo na jakoukoli plánovanou odstávku Aplikace.

5. Odpovědnost za vady

Kupujícímu jsou zaručena zákonná práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady Aplikace.

Záruka je poskytována v rozsahu sjednaném ve Smlouvě.

Kupující uplatní svoji reklamaci výhradně písemnou formou s detailním popisem vady a uvedením, kdy byla vada Kupujícím zjištěna.

Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady Aplikace, pokud:

 • je provozována spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod,
 • je provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti,
 • Kupující provedl zásah do Aplikace nebo jeho databázových souborů pomocí jiných prostředků, než je samotná Aplikace

Odměna za servisní zásahy k odstranění problémů s fungováním Aplikace, které nejsou způsobeny vadami Aplikace, nebo se jedná o problémy, na něž se odpovědnost za vady Aplikace nevztahuje budou Kupujícímu účtovány dle platného ceníku servisních prací zveřejněném na webových stránkách Prodávajícího.

6. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva smluvních stran vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách Prodávajícího.

Zpracování údajů

Společnost LiveAgent se zavázala k ochraně soukromí, bezpečnosti, souladu s předpisy a transparentnosti. Tento přístup zahrnuje podporu našich zákazníků při dodržování požadavků EU na ochranu údajů, včetně těch, které jsou stanoveny v obecném nařízení o ochraně údajů ("GDPR").

Obsah

 1. Kdo je zpracovatel údajů
 2. Jaká data jsou zpracovávána
 3. Jaké jsou zdroje údajů
 4. Jaký je účel sběru údajů popř. jejich zpracování
 5.  Proč je používáno profilování a automatizace
 6.  Jaká je vymezená doba pro zpracování údajů
 7. Kdo jsou naši partneři / subdodavatelé
 8. Jaká jsou vaše práva na zpracování údajů
 9.  Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním údajů

1. Kdo je zpracovatel údajů

Zpracovatelem údajů je společnost, která volí účel a zdroje zpracování dat. Pro účely marketingu je zpracovatelem dat LiveAgent CZ s.r.o.

2. Jaké údaje jsou zpracovávány

Zpracováváme následující typy údajů: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa IP, informace o zakoupených produktech, informace o použití produktu, informace shromážděné z telefonních konverzací, telefonické záznamy, informace shromážděné z jiných druhů kontaktů (e-mail, chat), informace poskytnuté našemu týmu podpory v souvislosti s řešením problémů s vašimi účty, údaje o geolokaci, informace o prohlížeči, informace o systému.

3. Jaké jsou zdroje údajů

Údaje uvedené v předchozí části jsou shromažďovány výhradně od vás. Údaje jsou přístupné z konverzací mezi vámi a LiveAgent CZ, nebo jsou uvedeny ve vašem zákaznickém profilu. Data lze shromažďovat také z veřejných zdrojů, jako jsou firemní adresáře a další. Údaje lze shromažďovat také od třetích stran, které jsou oprávněny k jejich zpracování.

4. Jaký je účel sběru dat popř. jejich zpracování

Váš souhlas se zpracováním údajů byl poskytnut pro následující účely: marketingové služby, služby zákaznické podpory.

5. Proč je používáno profilování a automatizace

LiveAgent CZ s.r.o. se snaží poskytovat ty nejlepší a nejvíce personalizované zkušenosti a kvůli tomu s předchozím souhlasem segmentujeme a profilujeme údaje. Pro tyto účely používáme vlastní software a další analytické a automatizační programy.

6. Jaká je vymezená doba pro zpracování údajů

Váš souhlas byl udělen na dobu používání našich služeb (LiveAgent) a po dobu následujících 5 let po ukončení užívání nebo do okamžiku odvolání vašeho souhlasu. Pokud nejste zákazník a nebudete zákazníkem společnosti LiveAgent CZ s.r.o., váš souhlas bude platný po dobu 5 let nebo do okamžiku, kdy odvoláte svůj souhlas. Po uplynutí pětiletého období budou vaše údaje vymazány.

7. Kdo jsou naši partneři / subdodavatelé

Souhlasíte s využitím našich zpracovatelů a subdodavatelů, kteří mohou mít přístup k vybraným datům. Naši zpracovatelé a subdodavatelé jsou pravidelně kontrolováni a auditováni, aby byla zajištěna maximální úroveň ochrany soukromí a bezpečnosti.

8. Jaká jsou vaše práva při zpracování údajů

Správné zpracování dat je pro nás maximálně důležité a jsme hrdí na vysokou úroveň bezpečnosti, ochrany soukromí a zpracování dat v rámci LiveAgent CZ s.r.o.

Níže jsou vaše práva týkající se zpracování dat:

Informace o zpracování dat
Informace zahrnují zejména: kontaktní údaje zpracovatele, jeho podřízených a vedoucích pracovníků nebo jiných osob odpovědných za zpracování údajů, účel zpracování dat, kategorie údajů, adresáta/příjemce údajů a kategorii příjemce údajů, informace o předávání údajů třetím stranám, vymezenou dobu používání údajů, seznam vašich práv, právo obrátit se na místní orgán pro zpracování údajů, zdroj zpracování dat, informace o profilování dat a automatizaci.

Právo na přístup k údajům
Máte právo ujistit se, zda jsou vaše údaje zpracovávány či nikoli, a jaké kategorie dat jsou zpracovávány.

Právo na opravu
V případě potřeby máte právo na opravu údajů.

Právo na vymazání ("právo být zapomenut")
V některých případech ustanovených zákonem jsme povinni na základě vaší žádosti vymazat všechny vaše údaje.

Právo na omezení zpracování
Někteří zákazníci preferují omezené zpracování údajů. Máte-li speciální požadavky na omezení zpracování dat, kontaktujte nás.

Právo na migraci dat
Na základě vašeho požadavku můžeme přenést údaje na jiný datový procesor, pokud neexistují žádné právní nebo jiné překážky.

Právo na námitku
Pokud si myslíte, že vaše údaje nejsou zpracovávány správně, můžete vznést námitku tak, že nás kontaktujete s úmyslem problém vyřešit.

Právo na kontaktování místního úřadu pro zpracování dat
V případě dalších obav nebo problémů se můžete obrátit na místní úřad pro zpracování údajů. Místní úřad pro zpracování dat pro LiveAgent CZ s.r.o. je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7, ČR.

9. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním údajů

Váš souhlas se zpracováním dat je dobrovolný. Můžete jej kdykoli zrušit.

Jak mohu zaslat žádost o zrušení zpracování dat?
Uveďte prosím název vaší společnosti, subjektu a zpracovatele dat, písemnou žádost o zrušení vašich údajů a podpis. Váš požadavek adresujte na obchod@live-agent.cz.

LiveAgent CZ s.r.o.
Zoubkova 548/45
Nový Lískovec
634 00 Brno
IČ: 07166753
DIČ: CZ07166753
© 2020 LiveAgent CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram